Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. se zabývá výzkumnou činností od doby svého založení v roce 1994. IFER je členem EFI (European Forest Institute) včetně jeho odborných orgánů (EFI SAB) a dlouhodobě spolupracuje s významnými evropskými výzkumnými i akademickými pracovišti. Výzkumná činnost produkuje odborné publikace v mezinárodním i národním prostředí (více než 100 publikací), a je také základem pro vyžádané působení odborníků IFER v expertních rezortních radách (MZe, MŽP) např. při tvorbě Národního lesnického programu, zastupování rezortu MŽP v rámci prezidentství ČR v EU, aktivní práce v odborných komisích (tvorba plánu péče o Národní park Šumava, certifikační komise FSC ČR). Obdobně navazuje na výzkumnou činnost IFERu úzká spolupráce s akademickou sférou, pracovníci IFERu jsou zapojeni do výukových programů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Lesnické fakultě v Brně.

IFER také působí v oblasti hospodářské úpravy lesů, která je prvotním zdrojem informací o lesních porostech pro vlastníky a správce lesů. IFER se podílel zejména na konceptu moderního pojetí tvorby hospodářských plánů na bázi provozní inventarizace. V současné době přichází IFER s koncepcí kontinuální hospodářské úpravy lesů.

Od roku 2006 jsou experti IFER technicky zodpovědní za vykazování emisní bilance sektorů lesů a krajiny a zemědělství pro ČR (výkaznictví pro UNFCCC a KP). V logické návaznosti na to se pak IFER také zabývá expertízou v oblasti adaptačních a mitigačních opatření v lesnictví (NLP II, projekt LČR).

Webový portál ústavu je www.ifer.cz.