Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze je univerzitní veřejnou vysokou školou v soustavě vysokých škol České republiky. Její působnost je dána § 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. ČZU a její fakulty uskutečňují akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, které jsou zveřejněny na úřední desce ČZU a programy celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. V současné době má Česká zemědělská univerzita v Praze tyto fakulty: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta životního prostředí, Technická fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Fakulta tropického zemědělství a další součásti, např. Institut vzdělávání a poradenství, Studijní a informační centrum, Školní zemědělský podnik Lány, Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy a Vinařské středisko Mělník-Chloumek.

V souladu se zákonem o vysokých školách ČZU vypracovala, projednala s MŠMT a zveřejnila dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, inovační a tvůrčí činnosti jako jeden ze svých základních dokumentů, který orientuje a ovlivňuje její činnost ve střednědobém období. Záměr je k dispozici na http://www.czu.cz/cs/?r=5136. Naplňování a dosahování cílů definovaných v záměrech fakult a institutů přispívá k dosahování orientace ČZU v Praze jako kvalitní mezinárodní vědeckovýzkumné a vzdělávací univerzity ve všech oblastech svého působení.

Webový portál univerzity je www.czu.cz