Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

Frameadapt

Hlavním cílem projektu je významně přispět k návrhu lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících s problematikou změny klimatu, respektive vytvořit koncepční, strategické a rámcové materiály, které by mohly sloužit k řízení realizace lesnických adaptačních opatření na všech úrovních, dále vytvořit podrobnější rámce pro tři pilotní přírodní lesní oblasti (regionální úroveň) a na lokální úrovni pak v několika studiích hledat či ověřit postupy sběru potřebných dat pro přípravu konkrétních adaptačních opatření a hodnotit současné dopady probíhajících environmentálních změn.

Managementové alternativy či změny jsou hledány v těchto oblastech či aspektech: (i) změny druhové skladby; (ii) využití přirozené obnovy generativní i vegetativní; (iii) změny obmýtí, obnovní doby; (iv) využití všech alternativ hospodářského tvaru a způsobu (tam, kde to bude relevantní); (v) podpora strukturní bohatosti lesa; (vi) změny výchovy (např. četnost zásahů, kritéria výběru atd.); (vii) šlechtění nových odolných genotypů či hybridů, podpora lokálních odolných fenotypů; (viii) intenzivnější protipožární opatření, precizace systémů požární ochrany. Z těchto důvodů je projekt navrhován v širokém realizačním týmu zahrnující kompletní spektrum lesnických disciplín od typologie, ekologie lesa, zakládání, šlechtění a pěstování porostů, přes ochranu až k hospodářské úpravě lesa a ekonomice. Řešitelský kolektiv zahrnuje experty z obou českých veřejných univerzit, které mají lesnické fakulty, a to MENDELU v Brně (kromě Lesnické a dřevařské fakulty jsou v týmu klimatologové z Agronomické fakulty) a ČZU v Praze (Fakulta lesnická a dřevařská), experty z privátního výzkumného institutu – IFER, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. a ze státního výzkumného institutu Norwegian Institute of Bioeconomy Research, As, Norway.

Konkrétní činnosti plánované v rámci projektu a jejich výstupy jsou rozděleny do 5 aktivit: 1) Návrhy obecných zásad adaptačních lesnických opatření na národní úrovni – zejména příprava katalogu obecných rámcových lesnických adaptačních opatření, tj. definování základních rizikových momentů pro lesní hospodářství souvisejících se změnami klimatu na úrovni celé ČR, definování možných alternativních cílů hospodaření a k nim základní rámcové přiřazení možných adaptačních opatření, respektive změn stávajících postupů hospodaření či jejich alternativ a určení jejich výhod a nevýhod (ve vztahu k schopnosti adaptace i ve vztahu k provozním faktorům, včetně finančního hlediska); 2) Příprava regionálních adaptačních strategií na úrovni přírodních lesních oblastí – zejména zpracování rámcových směrnic hospodaření PLO 30 Drahanská vrchovina, PLO 40 Moravskoslezské Beskydy a PLO 13 Šumava zohledňující alternativy hospodaření cílené na podporu adaptačních schopností, ochranu biodiverzity; 3) Lokální dopadové studie – lokálně zaměřené studie v rámci jednotlivých výše uvedených PLO, tyto studie budou podklady jednak pro realizaci konkrétních adaptačních opatření, jednak pro ověření správností výstupů aktivit 1 a 2; 4) Příprava zásad adaptačního managementu pro oblast jihovýchodního Norska (ve spolupráci s norským partnerem); 5) Návrh operativních metod dálkového průzkumu země (DPZ) pro podporu adaptačního managementu.

Výstupy projektu budou plně použitelné pro přípravu koncepcí, strategií a metodických přístupů, které budou sloužit orgánům státní a veřejné zprávy v oblasti správy lesů, ochrany přírody a krajiny jako metodický nástroj adaptačního managementu.