Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

Mendelova univerzita v Brně

Cílem Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) je propojení vzdělávací činnosti s novými vědeckými poznatky a praxí, zajištění efektivity výstupů vědecko-výzkumné činnosti prostřednictvím publikační činnosti a transferu technologií a zvýšení provázanosti vědecko-výzkumné činnosti s potřebami praxe.

Posláním MENDELU je promítat výsledky základního a aplikovaného výzkumu v environmentálních, biologických, technických, ekonomických, lesnických a potravinářských oborech do vzdělávacích programů evropské kvality. Výzkumný program MENDELU sleduje aktuální trendy současného vývoje základních vědních disciplín, zejména biologie, a jejich aplikace v praxi. MENDELU tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav. Lesnická a dřevařská fakulta (LDF) se profiluje jako instituce zabývající se využitím přírodních zákonitostí v technologických aplikacích péče o obnovitelné i neobnovitelné přírodní zdroje a jejich zpracování. Jedná se o cílené řízení biologických procesů, efektivní využívání neobnovitelných a tvorbu obnovitelných přírodních zdrojů při rozvoji trvale udržitelného a multifunkčního lesnictví.

Výzkum na LDF MENDELU je financován především projekty rezortních programů národních a mezinárodních institucí, grantových agentur a národních i mezinárodních programů. LDF disponujeme špičkově vybavenými laboratořemi, zkušebnami, ateliéry a dílnami. K ověřování vědeckých poznatků v praxi slouží Školní lesní podnik Masarykův les ve Křtinách. Spolupráce MENDELU s dalšími institucemi má těžiště ve společném řešení výzkumných projektů a ve vzájemné spolupráci se státními i komerčními výzkumnými institucemi a výrobními podniky. MENDELU se aktivně podílí na realizaci společného projektu brněnských univerzit a výzkumných ústavů Středoevropský technologický institut (CEITEC).

Webový portál univerzity je www.mendelu.cz.