Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu EHP-CZ02-OV-1-019-2014

Bilaterální spolupráce

Projekt rozvíjí bilaterální spolupráci především partnerstvím se zahraničním partnerem z donorského státu, který se podílí na implementaci především aktivity č. 4. Realizační tým projektu dále také získal a úspěšně implementoval iniciativu s názvem Rozšíření znalostí realizačního týmu FRAMEADAPT a v roce 2016 získal další iniciativu s názvem Pokračování bilaterální spolupráce ve výzkumu smrkových porostů ve středním Norsku (COOP).

Pokračování bilaterální spolupráce ve výzkumu smrkových porostů ve středním Norsku (EHP-CZ02-BFB-1-062-2016)

Cílem iniciativy je pokračování bilaterální spolupráce s Norským institutem pro bioekonomii, která bude zaměřená především na zkoumání vlivu globální změny klimatu na smrkové porosty. Iniciativa má jedinou aktivitu s názvem „Bilaterální výzkum smrkových porostů ve středním Norsku“, ta obsahuje studijní cestu čtyř vědeckých pracovníků MENDELU na partnerské pracoviště ve Středním Norsku. Cesta měla dvě části a to setkání českých a norských spolupracovníků (výměna informací, sdílení poznatků, zkušeností a nejnovějších výzkumných výsledků) a praktická část (odběr vzorků pro dendroekologické studie a habituální diagnostika smrkových porostů ve středním Norsku). Prohloubení spolupráce s norskými kolegy a využití vzájemného know-how umožní provést podrobnou analýzu radiálního růstu a stavu korun smrku na samé severní hranici lesa. Kombinací již dříve analyzovaných vzorků ze střední Evropy, jihovýchodního Norska a nyní i ze středního Norska bude získán jedinečný materiál reprezentující průřez přirozeným rozšířením smrku napříč Evropou. Díky tomu bude možné významným způsobem rozšířit připravované zásady adaptačních managementových opatření až na nejsevernější hranici rozšíření smrku v Evropě. Tato iniciativa tedy přímo rozšiřuje vstupní data a zvyšuje kvalitu výstupů 4. aktivity projektu FRAMEADAPT.

Rozšíření znalostí realizačního týmu FRAMEADAPT (EHP-CZ02-BFB-1-050-2015)

Cílem iniciativy je pomocí zahraniční studijní cesty na partnerské pracoviště a pořádáním domácího workshopu rozšířit know-how a bilaterální spolupráci řešitelského týmu projektu FRAMEADAPT. Jedná se především o rozšíření znalostí v oblasti sběru a zpracování dat DPZ a navázání spolupráce s partnerským pracovištěm. V rámci plánovaných aktivit iniciativy dojde k předání poznatků v oblasti optimalizace postupu sběru dat dálkového průzkumu Země (DPZ) s vysokým rozlišením pomocí bezpilotních létajících prostředků (UAV) na úrovni lesních porostů. Dlouhodobým záměrem je pak rozšíření těchto postupů sběru dat DPZ a jejich implementace do podoby provozní inventarizace lesa. Právě zkušenosti partnerské instituce (pracoviště Forest Inventory and Monitoring Research Group at NMBU-INA) jsou klíčové pro rozvoj těchto technologií, neboť se problematice inventarizace lesa z dat DPZ dlouhodobě věnují.

 

V rámci iniciativy vznikl také krátký film o norské studijní cestě:

 

Ke konci roku 2015 byla iniciativa úspěšně uzavřena. V obou aktivitách došlo k prohloubení mezinárodní spolupráce, která bude dále pokračovat v podobě společné práce na vývoji bezpilotních technologií pro DPZ.

Zápisy z obou aktivit jsou ke zhlédnutí zde.

Fotografie ze studijní cesty na norské pracoviště jsou tady.